درباره هتل گلستان


دسترسی های هتل گلستان

مترو تهران

Distance (km) : 0.1
Distance (min) : 00:01

فرودگاه مهر آباد

Distance (km) : 13
Distance (min) : 00:32

خطوط اتوبوس

Distance (km) : 0.8
Distance (min) : 00:11

فرودگاه بین المللی تهران

Distance (km) : 48
Distance (min) : 00:45

بازار موبایل ایران

Distance (km) : 0.4
Distance (min) : 00:06

مجتمع تفریحی و تجاری چهارسو

Distance (km) : 0.4
Distance (min) : 00:06

بیمارستان شرکت نفت

Distance (km) : 1
Distance (min) : 00:15

بیمارستان سینا

Distance (km) : 0.4
Distance (min) : 00:10

اماکن تاریخی تهران

موزه ملی ایران

Distance (km) : 0.65
Distance (min) : 00:08

کاخ موزه گلستان

Distance (km) : 2.4
Distance (min) : 00:30

موزه جواهرات ملی

Distance (km) : 1.6
Distance (min) : 00:20

موزه آبگینه

Distance (km) : 0.9
Distance (min) : 00:12

خانه و موزه مقدم

Distance (km) : 0.6
Distance (min) : 00:08

بازار تهران

Distance (km) : 2.8
Distance (min) : 00:30

رزرو اتاق